RESUMEN  FINAL   
EXTENSION UNIVERSITARIA: "EXPO AGRARIAS 2016"